Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jaworznie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Jaworznie i jego organy w zakresie swoich kompetencmi będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz.KNF poz.17).

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jaworznie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Jaworznie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Jaworznie informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1) paragraf 6:

paragraf 6

1. W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie "Pytania i odpowiedzi" odstąpienie od przestrzegania zapisu paragrafu 6 nie wymaga uzasadnienia.

2) paragraf 8 ustęp 4 w części dotyczącej:

"zapewnienie możliwośći elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego"

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu / Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Jaworznie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w paragrafie 11, paragrafie 22 ustęp 1 i 2 oraz ustępy 4-6 w części dotyczącej komitetu audytu, paragrafach 53,54,55,56,57, gdyż nie dotyczą Banku.

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Jaworznie stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia
 Struktura organizacyjna

 

Zasady ładu korporacyjnego

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl